Category Archives: Hợp âm

Hợp âm Si giáng trưởng | Bb trên Piano

Hợp âm Si giáng trưởng – Bb trên đàn piano (bao gồm 2 thế đảo Bb/D...

Hợp âm La giáng trưởng | Ab trên Piano

Hợp âm La giáng trưởng – Ab trên đàn piano (bao gồm 2 thế đảo Ab/C...

Hợp âm Sol giáng trưởng | Gb trên Piano

Hợp âm Sol giáng trưởng – Gb trên đàn piano (bao gồm 2 thế đảo Gb/Bb...

Hợp âm Mi giáng trưởng | Eb trên Piano

Hợp âm Mi giáng trưởng – Eb trên đàn piano (bao gồm 2 thế đảo Eb/G...

Hợp âm Rê giáng trưởng | Db trên Piano

Hợp âm Rê giáng trưởng – Db trên đàn piano (bao gồm 2 thế đảo Db/F...

Hợp âm La thăng trưởng | A# trên Piano

Hợp âm La thăng trưởng – A# trên đàn piano (bao gồm 2 thế đảo A#/D...

Hợp âm Sol thăng trưởng | G# trên Piano

Hợp âm Sol thăng trưởng – G# trên đàn piano (bao gồm 2 thế đảo G#/C...

Hợp âm Pha thăng trưởng | F# trên Piano

Hợp âm Pha thăng trưởng – F# trên đàn piano (bao gồm 2 thế đảo F#/A#...

Hợp âm Rê thăng trưởng | D# trên Piano

Hợp âm Rê thăng trưởng – D# trên đàn piano (bao gồm 2 thế đảo D#/G...

Hợp âm Đô thăng trưởng | C# trên Piano

Hợp âm Đô thăng trưởng – C# trên đàn piano (bao gồm 2 thế đảo C#/F...