Hợp âm Mi thứ 7 | Em7 trên Piano

Hợp âm Mi thứ 7 – Em7 trên đàn piano (bao gồm 3 thế đảo Em7/G, Em7/B và Em7/D) được trình bày bằng hình ảnh bàn phím.

Hợp âm Mi thứ 7 được cấu thành từ 4 âm, trong đó gồm 3 âm cơ bản của hợp âm Mi thứ và thêm âm bậc 7. Mi thứ 7 thường được viết tắt là Em7.

Hợp âm Mi thứ 7 được cấu thành từ âm bậc 1, bậc 3, bậc 5 và bậc 7 của thang âm.

Hợp âm Mi thứ 7 gồm các nốt: E, G, B, D

Vị trí ngón: 5-3-2-1 (tay trái), 1-2-3-5 (tay phải).

Hợp âm Mi thứ 7 Piano

Hợp âm Mi thứ 7 - Em7
Hợp âm Mi thứ 7 – Em7

Thế đảo hợp âm Mi thứ 7

Em7/G

Hợp âm Em7/G
Hợp âm Em7/G

Em7/B

Hợp âm Em7/B
Hợp âm Em7/B

Em7/D

Hợp âm Em7/D
Hợp âm Em7/D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *